ایران اخیراً توجهات زیادی را به سوی خود جلب کرده است. به همین جهت بهتر است آن را کمی از نزدیک بشناسیم. وسعت ایران 648000 مایل است. بخش اعظم آن کویر است. جمعیت آن 4.400.000 نفر است. درآمد دولت بیش از هزینه‌ هایش است. ارتش آن 150.000 نفر است اما تنها یک سوم آنها فعال هستند. بقیه ذخیره، غیر مسلح و کارهای زراعی/میدانی انجام می دهند.